PORADŇA

Drobné stavby sú také stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, napríklad pre stavbu na bývanie, občianskeho vybavenia, pre výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu a pod. a ďalej tie, ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie - Vyhláška č.85/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Na postavenie drobnej stavby nie je potrebné mať stavebné povolenie vydané okresným úradom, odborom životného prostredia stavebného úradu. Stačí,ak stavebník prejavenú vôľu stavať drobnú stavbu ohlási podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavebného zákona v znení zákona č.103/1990 Zb. a zákona č.262/1992 Zb. v znení noviel a §14 vyhlášky č.85/1976 Zb. v znení vyhlášky č.155/1980 Zb. a vyhlášky č.378/1992 Zb. na príslušnom odbore daného mestského úradu alebo na obecnom úrade danej obce.

Medzi drobné stavby podľa zákona patria:

prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a výška 5m (kôlne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby pre chov drobného zvieratstva a i.)

podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m2 a hĺbka 3m (pivnice a žumpy)

oplotenie

prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

K najčastejšie frekventovaným drobným stavbám v individuálnej rodinnej výstavbe patria:

oplotenie,

garáže,

altánky,

pergoly,

kôlne ( záhradné domčeky ) na uskladnenie záhradného nábytku a náradia,

exteriérové kozuby,

jazierka.

Čo treba urobiť pred stavbou plotu ?

Oploteniezákon definuje ako drobnú stavbu. Pod termínom drobná stavba rozumieme stavbu, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ďalej takú, ktorá nemôže podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Na postavenie oplotenia nie je potrebné mať stavebné povolenie, stavebník však musí stavbu ohlásiť na obecnom úrade. V ohlásení treba uviesť okrem osobných i nasledovné údaje: druh, rozsah, účel a miesto stavby, jednoduchý technický opis jej uskutočnenia, čiže spôsob, ako bude oplotenie zhotovené, či priehľadným oceľovým pletivom, alebo oplotenie bude nepriehľadné a murované, či drevené priehľadné alebo drevené čiastočne nepriehľadné. Ďalej treba uviesť parametre týkajúce sa dĺžky a výšky plotu.

Oplotenie býva zväčša priehľadné, ale smerom ku vchodu domu, či vchodu na terasu v záujme ochrany súkromia sa stavia časť plota ako nepriehľadná. K ohláseniu treba pripojiť aj jednoduchý situačný náčrt s vyznačením umiestnenia oplotenia na pozemku.

V bežnom živote je zaužívané pravidlo - ak stavebník stavia oplotenie svojho pozemku, hradí náklady vynaložené na oplotenie z pravej strany pozemku. Primárnou funkciou oplotenia je vymedziť a chrániť súkromný pozemok, súčasne sa stáva i dôležitým architektonickým doplnkom - treba rešpektovať, aby použitý materiál a konštrukcia stavby korešpondovali s okolitým prostredím a štýlom domu.

 

Čo treba urobiť pred postavením altánku a záhradného domčeka ?

Na postavenie altánku a záhradného domčeka nie je potrebné mať stavebné povolenie, stavebník však musí stavbu ohlásiť na obecnom úrade. ( postup ako pri plote )